Symbols of steel products condition of supply 

 According to European designation systems (in parts from EN 10027-1)


Symbol Meaning Swedish translation
+A Soft annealed Mjukglödgat
+AC Annealed to achieve spheriodized carbides Glödgat för att erhålla sfärodiserade karbider
+AR As rolled (without any special rolling and/or heat treatment conditions)  Som valsat (utan några speciella krav på valsning och/eller värmebehandling)
+AT Solution annealed Upplösningsbehandlat (glödgat)
+C Cold work hardened Kallbearbetat
+Cnnn Cold work hardened with a minimum tensile strength of nnn Mpa (1 MPa = 1 N/mm2) Kallbearbetat till en min. brottgräns på nnn MPa (1 MPa = 1 N/mm2)
+CPnnn Cold work hardened with a minimum 0,2% proof strength of nnn Mpa (1 MPa = 1 N/mm2) Kallbearbetat till en min. 0,2% sträckgräns på nnn MPa (1 MPa = 1 N/mm2)
+CR Cold rolled Kallvalsat
+DC Delivery condition at manufacturer's discretion Leveranstillstånd efter tillverkarens diskretion
+FP Treated to ferritic-pearlite structure and hardness range Behandlad till ferrit-perlitisk struktur och specifikt hårdhetsområde
+HC Hot rolled followed by cold hardening Varmvalsning med efterföljande kallhärdning
+I Isothermically treated  Isotermiskt behandlad
+LC Skin passed (temper rolled or cold drawn) Lätt eftervalsat (eller lätt efterdraget)
+M Thermomechanically formed Termomekaniskt format
+N Normalized or normalised formed Normaliserat eller normaliserat format
+NT Normalised and tempered Normaliserat och anlöpt
+P Precipitation hardened Precipitionshärdat (Rostfritt stål)
+PE Peeled Skalsvarvat
+PL Polished Polerat
+Q Quenched Släckt
+QA Air quenched Släckt i luft
+QO Oil quenched Släckt i olja
+QT Quenched and tempered Seghärdat (härdat och anlöpt)
+QW Water quenched Släckt i vatten
+RA Recrystallisation annealed Återkristalliserande glödgning
+S Treated for cold shearing Behandlad för kallskärning
+SH Turned Svarvat
+SL Ground Slipat
+SR Stress relieved Avspänningsbehandlad
+T Tempered Anlöpt
+TH Treatment to hardness range  Behandlad till specifikt hårdhetsområde
+U Untreated Obehandlad
+WW Warm worked Varmbearbetad

Subject to typing errors and translation.